a gray concrete wall with biblical inscriptions

Hieronder kun je lezen wat we geloven. Naast onze geloofsbelijdenis onderschrijven we het verbond van Lausanne en volgen we de The Chicago Statement On Biblical Inerrancy.


Wij geloven in één God, van eeuwigheid bestaande in drie personen : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij zijn hetzelfde wezen, maar verschillende persoonlijkheden. God de Vader is het hoofd. God is onveranderlijk in zijn heiligheid, rechtvaardigheid, wijsheid en liefde. Hij is soeverein in schepping, voorzienigheid, verlossing, openbaring en voleinding.

(Jes. 9:5; Matt. 3:16-17; 28:19-20; Joh. 1:1-2; Rom. 8:9-10; 1 Kor. 11:3, 15:24-28, 2 Kor. 13:13, 1 Joh. 5:7)

Wij geloven in de onfeilbaarheid en goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift, bestaande uit de zesenzestig boeken van het oude en nieuwe testament samen, en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart.

(Ps. 12:6; 119:96; Spr. 30:5; Jes. 40:8; Matt. 24:35; Joh. 17:17; 1 Pet. 1:23-25; 2 Pet. 3:16; 1 Tim. 5:18; 2 Tim. 3:15-17; Judas 3)

Wij geloven in onze Heer Jezus Christus. In Zijn volledig mens en God zijn, dat Hij de eeuwige God is in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, dat Hij een zondeloos leven leefde, in Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

(Jes 7:14; 53:4-6; Matt 1:22-23; Joh 1:1-2; 10:30; 20:27-31; 1 Kor 15:3-4; 2 Kor 5:21; Heb 9:26; 1 Joh 5:20)

Zowel mannen als vrouwen zijn samen geschapen naar het beeld van God en zijn daarom gelijk als personen, met dezelfde morele waardigheid en waarde. Hun belangrijkste doel is om God te gehoorzamen, te aanbidden en lief te hebben. Als gevolg van de zondeval van onze eerste ouders is elk aspect van de menselijke natuur bedorven en zijn we geestelijk dood, schuldige zondaars en staan we vijandig tegenover God. Ieder mens staat daarom onder de rechtvaardige veroordeling van God en moet vergeven, verzoend met God en opnieuw geboren worden om Hem te kennen en te behagen.

(ps. 51:5; Jer. 17:9; Joh. 3:19; Rom. 1:16-18; 3:10-23; 5:12-19)

Wij geloven in de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar alleen door geloof in Hem. Wij geloven dat twee essentiële zaken aanwezig moeten zijn in elke verloren persoon die gered wil worden, namelijk bekering, ofwel berouw over zonden en geloof. En ook dit is een genadegave van God.

(Hand 2:38; Rom 3:24-26; 10:9-10; 2 Kor 7:10, Gal 5:13-26; Ef 2:8-10, Fil 1:6, 2 Tim 1:9, Tit 3:5; Heb 11:6)

Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en die krachtens zijn bevel gehouden is het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen. Ook geloven wij dat het onze opdracht is om hen alles te leren wat de Bijbel zegt en dat te doen en hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matth 28:19,20). De plaatselijke gemeente komt bij elkaar om Christus en elkaar te dienen, onderwijs te ontvangen en samen Christus te aanbidden o.a. d.m.v. het zingen van lofliederen, samen avondmaal te vieren en samen te bidden. De eenheid van het lichaam van Christus komt tot uitdrukking in en tussen kerken door wederzijdse liefde, zorg en aanmoediging. Echte gemeenschap tussen kerken bestaat alleen als ze trouw zijn aan het Evangelie.

(Rom. 12, 1 Kor 12, Ef 4, Hand 2:42, Kol 3:16)

Wij geloven dat de Heilige Geest God is en in iedereen woont die met het hart gelooft en met de mond belijd dat Jezus de Zoon van God is. Wij geloven dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en het oordeel; dat hij actief is in de nieuwe geboorte; dat hij getuigt van Christus; dat Hij de gelovige verzegelt tot op de dag dat Jezus terugkomt en dat Hij pleit voor de gelovigen als ze bidden. De inwoning van de Heilige Geest stelt de gelovige in staat een heilig leven te leiden en te getuigen en werken voor de Heer Jezus Christus. Gevuld worden met de Geest is niet hetzelfde als het spreken in tongen.

(Hand 5:3-4; Joh 3:5-6; 15:26; 16:8; Rom 8:9-10, 26; 10:9-10; 1 Kor 6:19; Ef 1:13; 4:30)

Wij geloven dat satan een echt en persoonlijk wezen is die niet van de waarheid is en de vader van de leugen is. Wij geloven ook dat hij de god(beheerser) van deze wereld is die de ogen van degenen die niet geloven verblindt en dat hij in constante strijd is tegen christenen.

(Joh 8:44; Hand 26:18; 2 Kor 4:4; Ef 6:11-12)

De doop en het avondmaal zijn door Christus aan de kerk gegeven als zichtbare tekenen van het evangelie. De doop is een symbool van eenheid met Christus en zijn kerk, maar geeft geen geestelijk leven. Wij geloven dat de Bijbel een doop door onderdompeling op basis van iemands geloof leert. (Kol 2:12, Hand 8:26-40) Het Heilig Avondmaal is een herdenking van het offer van Christus dat eens voor allen is gebracht. Het houdt geen verandering van het brood en de wijn in. Alle zegeningen worden door geloof ontvangen. Gelovigen die hun leven hebben onderzocht en in goede gemeenschap zijn met God en andere mensen (voor zover het aan hun ligt)
kunnen hier aan deelnemen (1 Kor 11:27-32).

(Hand 8:26-40; Rom 6:4-6; 1 Kor 11:16; 27-32; Kol 2:12)

De Heer Jezus Christus zal in heerlijkheid terugkomen. Hij zal de doden opwekken uit de dood en de wereld in gerechtigheid oordelen. De goddelozen zullen tot een eeuwige straf worden veroordeeld en de rechtvaardigen zullen worden verwelkomd in een leven van eeuwige vreugde in gemeenschap met God. Hij zal alle dingen nieuw maken en voor altijd verheerlijkt worden.

(Dan 12:2; Matt 7:13-14; 25:41, 46; Mar 9:43-48; Joh 14:1-2; Rom 10:9-10; 2 Kor 12:2, 4; 2 Tes 1:9; Op 20:11-15; 21:22)

gericht… op JEZUS