gold compass and a rope on a map

1. Evangelie-centrisch

Wij geloven dat het Evangelie het Goede Nieuws is van wat God, vol genade, voor ons zondaars heeft bewerkt door het zondeloze leven, de offerdood en de lichamelijke opstanding van zijn Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, namelijk vergeving van onze zonde en volledige rechtvaardiging voor God; dit Evangelie is ook de basis voor ons vertrouwen in de uiteindelijke overwinning van Gods koninkrijk en de vervulling van zijn doel voor de hele schepping in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Dit Evangelie is in Christus gecentreerd, is de basis voor het leven van de kerk en is onze enige hoop op eeuwig leven; dit Evangelie wordt niet verkondigd als Christus ‘plaatsvervangend sterven en lichamelijke opstanding niet centraal staan ​​in onze verkondiging.

Dit Evangelie is niet alleen het middel waardoor mensen worden gered, maar het is ook de waarheid en kracht waardoor mensen worden geheiligd; het is de waarheid van het Evangelie dat ons in staat stelt om oprecht en vreugdevol te doen wat God behaagt en te groeien in een geleidelijke gelijkvormigheid met het beeld van Christus.

De redding die in de verkondiging van dit Evangelie wordt aangeboden, kan alleen door genade ontvangen worden, door geloof alleen, in Christus alleen; er is geen verordening, ritueel, werk of enige andere activiteit van de mens vereist om gered te worden.

(Mark. 1:1; Luk. 24:46-47; Joh. 3:16-18; Rom. 1:16-17; Rom. 1:18-25; 1 Cor. 1:18-25; 2:2; 15:1-4; 2 Cor. 4:1-6; 9:13; Gal. 1:6-9; Ef. 1:7-10; Col. 1:19-20; 2 Tim. 1:8-14; 2 Pet. 3:11-13; Judas 3-4; Op. 21:1-22:21).

2. Gezag van de Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel vandaag nog net zo actueel is als 2.000 jaar geleden. Culturele, historische en wetenschappelijke ontwikkelingen hebben de waarheid van het Bijbels onderwijs niet ingehaald. Volgens Judas 3 geloven wij dat de gemeente geroepen is om trouw te blijven aan de onveranderlijke leer (principes) van de Bijbel.

We lezen de Bijbel nauwkeurig in zijn context maar geloven daarbij dat de Bijbelse principes cultuur- en tijdloos zijn. Dit betekend dat we een behoudende visie hebben rondom onderwerpen als schepping en evolutie, hemel en hel, zonde, huwelijk en seksualiteit, abortus, genderproblematiek, rol man en vrouw etc.

De Bijbel, als Woord van God, is de enige gezagsbron voor ons geloof en de praktijk van het leven als christen. De Bijbel is onfeilbaar, foutloos en genoegzaam. 

(Ps. 12:7; 119:96; Spr. 30:5; Jes. 40:8; Matt. 24:35; Joh. 17:17; 1 Pet. 1:23-25; 2 Pet. 3:16; 1 Tim. 5:18; 2 Tim. 3:15-17; Judas 3)

3. Gericht op de missie

De gemeente is Gods primaire middel om het Evangelie bekend te maken en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

De gemeente heeft een duidelijk Bijbels mandaat om buiten haar eigen gemeenschap naar de buurt, de natie en de wereld als geheel te kijken; zending is dus geen optioneel programma in de kerk, maar een essentieel element in de identiteit van de kerk.

We zijn geroepen om Christus bekend te maken door het Evangelie en, door de kracht van de Heilige Geest, om zijn heerschappij in elke dimensie van het leven te brengen.

De belangrijkste manier waarop we deze missie vervullen is door het planten van kerken die kerken planten en het toerusten en ondersteunen van hun leiders.

We geloven ook dat we verantwoordelijk zijn om noch terug te trekken uit onze cultuur, noch om ons daaraan te conformeren, maar met nederigheid, door de Geest en de waarheid van het Evangelie te verkondigen, haar transformatie en onderwerping aan de heerschappij van Christus te zoeken.

Wanneer de kerk trouw is aan de missie die Jezus Christus haar gegeven heeft, zal ze uit noodzaak midden in de maatschappij moeten gaan staan. Natuurlijk is het maatschappelijk of cultureel betrokken zijn niet onze missie, maar ‘het maken van discipelen van alle volken’ wel. En dit kan niet in een vacuüm plaatsvinden dat los staat van de maatschappij en culturele betrokkenheid.

(Jes. 52:7; Mat. 28:18-20; Luk. 4:18-19; 24:46-47; Joh. 17:18; Hand. 17:16-34; 28:31; Rom. 10:14-15; 1 Cor. 9:19-23; 2 Cor. 10:4-5; Gal. 2:10; Ef. 3:10; 4:11-16; 2 Tim. 4:1-5; Heb. 10:23-25; Jak. 1:22; 2:17; 1 Pet. 2:4-5, 9-10).

4. De Heilige Geest

We erkennen dat we afhankelijk zijn van de inwoning van de Heilige Geest die ons bekrachtigd in al het leven en de bediening.

De Heilige Geest is volledig God, gelijk aan de Vader en de Zoon, wiens voornaamste bediening het is om de Heer Jezus Christus te verheerlijken; ook overtuigd Hij ongelovigen van zonde, gerechtigheid en oordeel wat een besef teweeg brengt dat ze Christus wanhopig nodig hebben om geestelijk leven en wedergeboorte te ontvangen.

De inwoning van de Heilige Geest is permanent, Hij heiligt genadevol, leidt liefdevol en bekrachtigt iedereen die in Christus gelooft, zodat ze in gehoorzaamheid aan de onfeilbare Geschriften kunnen leven. Dezelfde Heilige Geest die werkzaam was in Christus, woont en bekrachtigt nu ons met geestelijke gaven die Hij geeft voor het werk van de Evangeliebediening en de opbouw van het lichaam van Christus.

We distantiëren ons bewust van twee extremen. We distantiëren ons van de ‘Word of Faith’, welvaart Evangelie nonsens in de uithoeken van de zogenoemde charismatische beweging, aan de ene kant en van de cynische, religieuze, moralistische en dogmatische-geestdodende houding, aan de andere kant van het spectrum. Dat betekend niet dat we ergens in het midden een saaie balans zoeken. Nee, wat het betekent is dat we op een bijbels robuuste manier intentioneel streven naar de gaven en werking van de Heilige Geest.

(Mat. 3:11; Luk. 4:1, 14; 5:17; 10:21; Joh. 3:1-15, 34; 14:12; 15:26-27; 16:7-15; Hand. 2:14-21; 4:29-30; 10:38; Rom. 8:9; 12:3-8; 1 Cor. 12:7-13; 12:28-31; 14:1-33; 2 Cor. 1:21-22; Gal. 3:1-5; Ef. 1:13-14; 5:18).

5. Man en Vrouw

Als complementaristen zijn we diep toegewijd aan de geestelijke en morele gelijkheid van man en vrouw en aan mannen als verantwoordelijke en dienende leiders, zowel in hun gezinnen als in de kerk. Dit principe van mannelijk leiderschap moet niet worden verward met, noch enige aanwijzing geven voor, dominante controle. Het moet veeleer de liefdevolle, tedere en koesterende zorg zijn van een godvruchtige man die zelf onder het vriendelijke en zachte gezag van Jezus Christus staat.

Zowel mannen als vrouwen zijn samen geschapen naar het beeld van God en zijn daarom gelijk als personen, met dezelfde morele waardigheid en waarde, en hebben dezelfde toegang tot God door geloof in Christus. Mannen en vrouwen zijn samen de ontvangers van geestelijke gaven die zijn ontworpen om hen toe te rusten voor de bediening in de plaatselijke kerk en daarbuiten. Daarom moeten ook vrouwen aangemoedigd en toegerust worden om hun gaven te gebruiken in de Evangeliebediening, in dienst van het lichaam van Christus, en door te onderwijzen op manieren die in overeenstemming zijn met het Woord van God.

Zowel man als vrouw zijn verantwoordelijk voor geestelijke (op)voeding, verzorging en vitaliteit in huis, maar God heeft de man de primaire verantwoordelijkheid gegeven om zijn vrouw en gezin te leiden in overeenstemming met het dienstbaar leiderschap en de opofferende liefde van Jezus Christus.

Wij geloven dat het ambt van oudste, voorganger predikant een verantwoordelijkheid is die door mannen broeders gedragen dient te worden (=status quo). In het verlengde hiervan betekend dit dat Bijbels onderwijs gegeven dient te worden door godvrezende mannen. Vrouwen mogen wel onderwijs geven aan andere vrouwen en kinderen.

(Gen. 1:26-27; 2:18; Hand. 18:24-26; 1 Cor. 11:2-16; Gal. 3:28; Ef. 5:22-33; Kol. 3:18-19; 1 Tim. 2:11-15; 2 Tim. 1:5; 3:1-7, 14-15; Tit. 2:3-5; 1 Pet. 3:1-7).


gericht… op JEZUS